1. <p id="nhiim"><strong id="nhiim"><small id="nhiim"></small></strong></p>
    <pre id="nhiim"><label id="nhiim"><address id="nhiim"></address></label></pre>
    <object id="nhiim"></object>
     1. 中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
      V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Nghiên c?u k? thu?t và phát t

      Actividad Reciente

      Nghiên c?u c?ng ngh? và phát tri?n.

      J.S Machinen? l?c nghiên c?u phát tri?n công ngh? m?nh m?, m?i n?m có kho?n t? 5-10 s?n ph?m ???c ??a ra th? tr??ng.
      N?m 1997 ???c bình ch?n là doanh nghi?p công ngh? k? thu?t cao c?a tình H? B?c. N?m 1999 trung tâm k? thu?t công ngh? c?a Công ty ?ã ???c 4 B? trong n??c trong ?ó  bao g?m : B? ngo?i giao, b? kinh t? công nh?n là Trung tâm k? thu?t công ngh? c?p Qu?c Gia.
      Hi?n t?i ?ã thành l?p Trung tâm k? thu?t công ngh? c?p Qu?c Gia duy nh?t v? ngành thi?t b? máy móc bao bì t?i V? Hán v?i h?n 200 nhân viên chuyên môn k? thu?t tham gia vào nghiên c?u và phát tri?n. Công ty c?ng liên k?t v?i tr??ng ??i h?c khoa hoc công ngh? Huazhong m? các l?p nghiên c?u k? thu?t, ??ng th?i tuy?n d?ng nh?ng nhân tài k? thu?t công ngh? cao, ti?p t?c làm phong phú thêm ??i ng? k? thu?t. Hi?n t?i công ty có h?n 48 nhân viên t?t nghi?p sau ??i h?c có tay ngh? k? thu?t cao.
      Chi phí nghiên c?u công ngh? và phát tri?n c?a J.S Machine trong vòng 3 n?m qua chi?m kho?ng 3.5%, 4.12%, 4.5% t? tr?ng thu nh?p chính c?a doanh nghi?p.
      H??ng nghiêm c?u và phát tri?n c?a trung tâm công ngh? k? thu?t công ty :
      ??u tiên chính là ti?p t?c nâng cao, c?ng c? các tr?ng tâm chính. Trên c? s? ti?p t?c nâng cao m?c ?? t? ??ng hóa dây truy?n s?n xu?t bao bì carton, tr?ng ?i?m chính là nghiên c?u phát tri?n các s?n ph?m công ngh? cao nh? dây truy?n s?n xu?t bao bì carton 9 l?p hi?n ??i hóa, t?c ?? cao, máy cán sóng có ch?c n?ng thay lô sóng nhanh, dây truy?n s?n xu?t bao bì carton lo?i t? ong t? ??ng và các s?n ph?m khác. ??ng th?i ti?p t?c ??a công ngh? k? thu?t c?a n??c ngoài vào, phát tri?n m? r?ng thi?t b? sau sóng t? ??ng ?? nâng cao ???c trình ?? k? thu?t t?ng th? , gia t?ng gia tr? , chi?m ???c v? trí cao trong ngành thi?t b? bao bì.
      Hai là : v??t qua khai phá phát tri?n ngành ngh? s?n ph?m công ngh? k? thu?t cao, h?p tác v?i các tr??ng cao ??ng, ??i h?c chuyên ngành , m?nh m? t?ng c??ng nghiên c?u và phát tri?n máy móc bao bì thân thi?n v?i môi tr??ng. Các d? án l?n bao g?m : máy in t? ??ng t?c ?? cao, h? th?ng qu?n lý thông minh…..
      Công ty  Hàng Châuchúng tôi có ??i ng? k? s?, công nhân Trung Qu?c tay ngh? cao, giàu kinh nghi?m ???c c? sang Vi?t Nam ph?c v? cho vi?c l?p ??t, h??ng d?n v?n hành, chuy?n giao công ngh? và duy tu b?o d??ng. Trong th?i gian 24 ti?ng k? t? khi nh?n ???c thông báo b?ng v?n b?n c?a khách hàng chuyên gia c?a JS Machine s? có m?t t?i nhà máy khách hàng ?? x? lý s? c?.
       
      JS Machine có t?ng c?ng 16 b?ng sáng ch? qu?c gia:
      ? 国产少妇偷人视频,成 人影片 免费观看大 视频,免费很黄很色很爽的视频,亚洲精品无码av在线观看